Top Image
Vannbransjen inn i et nytt tiår
07. januar 2020
Vannbransjen inn i et nytt tiår


Vannledningene i Oslo er landets eldste med en snittalder på 59 år, mens det i resten av landet er en snittalder på 33 år. Her i Akershus, hvor jeg jobber, er alderen på vannrørene beregnet til 34 år og de eldste ledningene ble lagt i jorda i Nittedal i 1975.

 

Det er Statistisk Sentralbyrå som har beregnet snittalderen på de kommunale vannledningene i Norge, og det er til dels skremmende lesning. Vi trenger mer oppmerksomhet rundt konsekvensene av vedlikeholdsetterslepet i vannbransjen. Både vi og en rekke andre selskaper og kommuner har hatt et for lite fokus på vedlikehold fordi fokuset har dreid seg om økonomi og ikke hva investeringene betyr for sikkerhet. Det er imidlertid ikke gitt at de eldste rørene gir størst utfordringer. Det er derfor viktig at vannverkseierne kjenner tilstanden til sitt distribusjonssystem, og kan utferdige tilpassede planer for drift og fornyelse. Det påpeker blant annet Mattilsynet i sin siste rapport. Vi vet at store deler av norsk ledningsnett er fra 1970-tallet og andre deler av infrastrukturen er fra samme tidsperiode. Dette var en periode med til dels dårlige materialer. Det betyr at vi må komme i gang med vedlikeholdet.

Les hele saken her.