Top Image
Rehabilitering av vann- og avløpsledningene gjennom Hovseterdalen
Oktober 2022 - pågående
Hovseterdalen

PROSJEKTINFO
Byggherre Er VAV Oslo Kommune. 
Steg Jobber som underentreprenør for hovedentreprenør Braathen Landskapsentreprenør AS.

PROSJEKTBESKRIVELSE
Det er to avløpsledninger som følger traseen nedover i Hovseterdalen park. Ledningene er på 200 og 600 mm. Disse to ledningene skal rehabiliteres med en gravefri metode. Det betyr i praksis at man går ned i en kum og fører et nytt rør igjennom det eksisterende røret frem til neste kum. Denne metoden vil bli brukt på avløpsledningene fra V1 frem til V18 (se beskrivende tegning av anlegget).

Vannledningen som går igjennom parken per i dag skal oppdimensjoneres fra 150 mm til 300 mm. Fra V1 til K2 skal det graves for å koble oss på en eksiterende ledning. Fra K2 til V18 skal ledningen «utblokkes». Det betyr i praksis at man graver en grop som er 6 meter lang og 3 meter bred ved to kummer, slik at man kan trekke den nye ledningen igjennom den gamle ledningen som ligger der i dag. På denne måten slipper vi å grave opp hele ledningstraseen og alle kummene som er i Hovseterdalen park.Prosjekt VAV, Utblokking Hovseterdalen.

Les mer om prosjektet her